Édenkert Catering

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési szabályzat
Judu Kft. (adószám::23414978-2-42; továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztatja Önt az Adatkezelő által üzemeltetett edenkertcatering.hu weboldal (továbbiakban: Weboldal) használatával és a Weboldalon folytatott tevékenységével kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről.
Az Adatkezelő elérhetőségei: Juhász Richárd , 1172 Budapest, Demjén utca 19, telefonszám:  +36 20 348 82 05, e-mail: info@edenkertcatering.hu

Az Adatkezelő elkötelezett a Weboldal látogatók és használók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók adataival való rendelkezés jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a látogatók és használók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Alkalmazott jogszabályok:

2016/679 EU Rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: Rendelet).
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
A személyes adatokkal kapcsolatos alapvető fogalmak és értelmezéseik
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatkezelés alapelvei
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak célhoz kötötten, meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A kezelt adatoknak az adatkezelés célja szempontjából megfelelőek és relevánsak kell lenniük, és a szükséges mértékre kell korlátozódniuk.
A kezelt adatoknak pontosnak, és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak az adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatkezelés jogalapja
A Weboldal használata során személyes adatainak gyűjtése és kezelése az Ön neve, lakcíme, adószáma esetén a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5. § (1) és (3) bekezdésén és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontján alapul.

Az Adatkezelő jogosult továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (1) – (3) bekezdése és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a Weboldalon nyújtott szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelni az Ön nevét és lakcímét. Továbbá az Adatkezelő jogosult kezelni azon személyes adatokat, amelyek a Weboldalon nyújtott szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek (felhasználói jelszó, IP cím).
A fentiekben nem említett, de a Weboldalon nyújtott szolgáltatás kapcsán kötelezően megadandó adatok (lásd lentebb) esetén az adatkezelés jogcíme a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapul, mivel az adatok kezelése a Weboldalon nyújtott szolgáltatásra vonatkozó szerződés létesítéséhez és teljesítéséhez szükséges.

A felsoroltakon túl további személyes adatai esetén (lásd opcionálisan megadható adatok, hozzászólások), az adatok gyűjtése és kezelése az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Ön személyes adatainak kezeléséhez a honlapon szolgáltatóként való regisztrációval, a „Regisztrációs kérelem elküldése” gomb megnyomásával járul hozzá.
Amennyiben Ön a Weboldalon megjelenő szolgáltató profilján hozzászólást hagy a Facebookon keresztül, akkor Ön a hozzászólásban szereplő személyes adatának kezeléséhez a hozzászólás elküldésével járul hozzá.

Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció során megadott adatok akkor minősülnek személyes adatnak, így akkor tartoznak e tájékoztató hatálya alá, amennyiben a szolgáltatóként megadott adatok természetes személy adatai.

A kezelt adatok köre
A Weboldalon való regisztráció során a következő személyes adatok kerülnek rögzítésre és kezelésre attól függően, hogy Ön milyen típusú szolgáltatást nyújt. 

Cégnév (név), Adószám, Számlázási név, Számlázási cím, Kapcsolattartó adatai (név, telefonszám, e-mail cím), Székhely adatok, Postacím, Telefonszám, E-mail

Amennyiben Ön a Weboldalon megjelenő szolgáltató profilján hozzászólást hagy a Facebookon keresztül, akkor az Ön neve és a hozzászólás tartalma kerül kezelésre.Amennyiben Ön a Weboldalon megjelenő szolgáltató profilján keresztül közvetlen üzenetet ír a szolgáltatónak, akkor az Ön neve, e-mail címe és üzenetének tartalma kerül kezelésre.

Az Adatkezelő a Weboldalon való regisztráció esetén túl is gyűjthet a látogatók személyével kapcsolatba nem hozható információkat (webanalitikai és hirdetési célból) arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Ennek során az Adatkezelő rögzítheti a Weboldalra látogató személyek által választott beállításokat, opciókat, a weboldalon való barangolásra vonatkozó szokásokat.

Az Adatkezelő a Google Inc. Google Analytics és Google Adwords szolgáltatását használja. 
A Google Inc. cookie-kat és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából, valamint annak érdekében, hogy segítse a Weblap használatának elemzését. 
A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google az EU és az USA között létrehozott, – a továbbított személyes adatok védelmét szolgáló – Privacy Shield keretszabályzat kikötéseit megtartja. 
A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. 
A Google Inc. a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. 
A Google a weboldal üzemeltetője megbízásából ezen információk alapján értékeli az Igénybe Vevő weboldalhasználatát, és weboldalaktivitással kapcsolatos jelentéseket készít, valamint további weboldal- és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt a weboldal üzemeltetője számára. 
A nyomonkövető cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a Felhasználó azonosítását egyéb weboldalakon is.

A Google Tag Manager segítségével rögzítésre kerül, hogy a weboldal látogató a szolgáltatók profiljain melyik linkre (saját weboldal, Facebook oldal, Instagram oldal, e-mail, telefonszám) kattintott.
A webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából a cookie-k mellett web beacont és Click Taget alkalmaznak.

A szolgáltatók által elhelyezett cookie-k is bármikor törölhetőek a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon visszautasítására nincs lehetőség.
Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el.
A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak.

Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalon Ön által igénybevett szolgáltatást teljesítse, és a szolgáltatás teljesítése során Önnel kapcsolatot tartson.

A szolgáltató profilján tett hozzászólások kezelésének célja a Weboldal működtetése, a Weboldalon hirdetett szolgáltatásokkal kapcsolatos közlések, vélemények megjelenítése.
A szolgáltató profilján kersztül írt üzenet célja a szolgáltatóval való gyors kapcsolatfelvétel biztosítása.

A Weboldal meglátogatása kapcsán a fentiek szerint rögzített egyéb adatok (operációs rendszer, böngésző típusa, barangolási szokások stb.) kezelésének célja a Weboldal technikai működésének biztosítása, valamint a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése. Az adatokat tartalmazó naplóállományok elemzése során az Adatkezelő az adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Az adatok feldolgozása

Az Ön által a honlapon megadott adatokat szerverünkre is továbbítjuk, és ott tároljuk. A szerver üzemeltetője adatfeldolgozóként a Judu Kft. (székhely: 1172 Budapest, Demjén utca 19., adószám: ‎23414978-2-42, telefon: +36 20 348 8205, e-mail cím: info@edenkertcatering.hu). Az adatfeldolgozó az általa tárolt adatokhoz nem jogosult hozzáférni, azok tartalmát nem ismerheti meg.
A Facebookon keresztül küldött hozzászólásokat a Facebook tárolja.

Az adatkezelés időtartama
A regisztráció során megadott nevet, címet és adószámot az Adatkezelő a hirdetés közzétételétől számított öt évig köteles megőrizni. (2008. évi XLVIII. törvény (3) bek. alapján). Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás ideje a hirdetés a Weboldalon folyamatosan megjelenítésre kerül, így az öt éves határidőt az Adatkezelő onnan számítja, hogy a Weboldalon hirdetés megjelenítése megszűnik.

A regisztráció során a Weboldalon megadott további személyes adatokat az Adatkezelő addig kezeli, amíg Ön a Weboldalon nyújtott szolgáltatást igénybe veszi, ill. adatai törlését nem kéri. Az inaktív hirdetésben foglalt személyes adatokat az Adatkezelő a hirdetés inaktívvá válását követő 1 év elteltével törli.
A Facebookon tett látogatói hozzászólásokat az Adatkezelő addig kezeli, amíg a hozzászólást elhelyező a törlését nem kéri, vagy a hozzászólást az Adatkezelő azokat nem törli maga, amennyiben az valótlan, sértő, ill. a Weboldal tartalmával össze nem egyeztethető közlését tartalmaz. Ha a hirdetés (profil) törlésre kerül, ezzel együtt a kapcsolódó Facebook hozzászólások is törlésre kerülnek.

A szolgáltató profilján keresztül a szolgáltatónak elküldött üzenet adatai 1 éven belül törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

Az adatkezelés ideje alatt a Weboldalon keresztül megadott azon személyes adatait, amelyeket a hirdetés részeként adott meg, a Weboldal látogatói megismerhetik.
A Weboldalon hirdetett szolgáltatással kapcsolatos hozzászólását a Weboldal látogatói megismerhetik.
A kapcsolattartóként megadott személy nevét, telefonszámát, e-mail címét és adószámát az Adatkezelő, valamint az Adatkezelő tevékenységében közreműködő olyan munkavállaló vagy megbízott/alvállalkozó ismerheti meg, aki feladatának ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges.

Az adatok biztonsága
A személyes adatok gyűjtése, tárolása, valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy az adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

Az Ön személyes adatai biztonsága érdekében az Adatkezelő olyan fizikai és technikai intézkedéseket alkalmaz, melyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését. Ennek során az elektronikusan felvett adatokat olyan adathordozón tárolja, amely a technika szintjének megfelelő védelemmel (tűzfal, jelszó) van ellátva. A rögzített személyes adatok írásvédettek, és az Adatkezelő ezekről rendszeresen biztonsági mentést készít. A személyes adatokhoz csak a fent említett személyek férhetnek hozzá és csak akkor, ha ez feladatuk ellátáshoz szükséges.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek
Ön, mint érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljairól, az érintett személyes adatok kategóriáiról, az adatok címzettjeinek kategóriáiról, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról (ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól).
Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt Ön másként kéri.

A személyes adatot törölni kell, ha:
a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt gyűjtötték vagy más módon kezelték;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Ön kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés alapja:

az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az Adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő késedelem nélkül tájékoztatja Önt az adatvédelmi incidensről.

A fenti ügyekben kérelmét benyújthatja Juhász Richárdhoz (1172 Budapest, Demjén utca 19., telefonszám: +36 20 348 8205, e-mail: info@edenkertcatering.hu). Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól. Az intézkedés elmaradása esetén, vagy a megtett intézkedés kapcsán Ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu

Ön a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Ha a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen panasza vagy problémája van, kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz, mielőtt a fenti eljárások bármelyikét elindítja.